Verzekeringen

 

Ongevallen

Het bestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering voor alle leerkrachten en leerlingen afgesloten via de V.K.O. Mini Pakket Polis. Deze verzekering geldt tijdens, kort voor en kort na schooltijden. Het is een beperkte verzekering. De verzekering komt tot uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit en gemaakte kosten van tandheelkundige hulp. Ook zijn (beperkt) de kosten van geneeskundige hulp verzekerd.
De ongevallenverzekering is ook van kracht tijdens in schoolverband ondernomen activiteiten, zoals schoolreisjes, excursies e.d. en voor begeleiders daarvan.

 

Wettelijke Aansprakelijkheid

Voor het bestuur, het lerarenteam en de meewerkende vrijwilligers heeft De Hoeksteen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Daarnaast is er een doorlopende reisverzekering, een schoolevenementenverzekering en een rechtsbijstandsverzekering.

Veel kleine ongevallen die op of in school kunnen gebeuren worden door deze verzekeringen niet gedekt. Als een kind bijvoorbeeld valt en daarbij zijn bril beschadigt, dan wordt deze schade niet vergoed door de WA-verzekering van de school. Ook is de school niet verzekerd voor glasschades. Als er een ruit sneuvelt, worden de ouders van het kind dat de schade veroorzaakte, aansprakelijk gesteld. Dit geldt ook voor verlies of ernstige beschadiging van bibliotheekboeken en andere schooleigendommen. Wij bevelen aan uw kind te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid.

 

Eigendommen- en ongevallenverzekering voor leerlingen

De Vereniging Katholiek Onderwijs heeft in samenwerking met Raetsheren een gecombineerde eigendommen- en ongevallenverzekering ontwikkeld. Deze dekt de schade van ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband, stagewerkzaamheden en het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook andere risico's zoals diefstal en materiële schade aan kleding en andere eigendommen van het kind tijdens het verblijf op school worden gedekt.