Organisatie

De Hoeksteen is een stichting met één vestiging en een zelfstandig bestuur dat uit zeven leden bestaat. De dagelijkse leiding ligt bij de directie. De directie bestaat uit een directeur (Floor Tiesing) en een adjunct-directeur (Anoek Spijkerman). De directie voert het beleid uit dat door het bestuur is opgesteld en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

De directie stuurt het team aan en werkt nauw samen met het bestuur. Om de belangen van ouders, leerlingen en personeelsleden te behartigen, functioneren twee geledingenraden op school: de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR).

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad werkt aan de hand van een reglement en wordt in de gelegenheid gesteld alle schoolaangelegenheden te bespreken, hierover vragen te stellen, voorstellen te doen en adviezen kenbaar te maken aan het bestuur. Bij zeer fundamentele zaken heeft het bestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig.

Ouderraad

De ouderraad  is het bestuur van de oudervereniging van De Hoeksteen. Alle ouders van de leerlingen zijn automatisch lid van de oudervereniging. De belangrijkste taak van de OR op school is het organiseren van festiviteiten. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering beslissen de ouders over de activiteiten, de financiën en de algemene gang van zaken binnen de oudervereniging.

Bouwcoördinatoren

De directie wordt in haar leidinggevende en coördinerende taken bijgestaan door drie bouwcoördinatoren. Per bouw is één coördinator verantwoordelijk voor een goede uitvoering van plannen en goede onderlinge communicatie.

Ouderparticipatie

Ouders spelen een belangrijke rol bij De Hoeksteen. Ouderparticipatie is op onze school geen loos woord, maar een uitnodiging om met elkaar te zorgen voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van de kinderen.

Er zijn diverse manieren waarop ouders hun steentje bijdragen: als lid van de ouderraad, de medezeggenschapsraad, het bestuur of de ICT-commissie. Ook overblijfhulpen, plantenouders, de luizencommissie en klassenouders zijn uitermate belangrijk voor het reilen en zeilen op school. Door deze vrijwilligers is De Hoeksteen een school waar kinderen zich thuis voelen en het team in een optimale omgeving zijn werk kan doen.

Bijdragen?

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Laat ons dan weten op welk gebied u graag zou willen helpen. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@hoeksteenbussum.nl.