Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes leden, waarvan drie ouders en drie leerkrachten. De ouders in de MR worden gekozen door de ouders. De leerkrachten in de MR worden voorgedragen vanuit de personeelsgeleding. MR-leden worden benoemd voor een periode van drie jaar.

De MR houdt zich bezig met het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens van de directie en het bestuur op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Over een aantal besluiten heeft de MR ofwel instemmingsbevoegdheid (zoals bij de jaarrekening en het zorgplan) ofwel adviesbevoegdheid (zoals bij het beleid m.b.t. ICT, veiligheid of het vakantierooster).

De MR is bevoegd om het initiatief te nemen over alle zaken die de school betreffen en is aanwezig tijdens vergaderingen van het schoolbestuur en ouderraad.

MR vergaderingen

De MR komt jaarlijks gemiddeld zes keer bijeen. Indien relevant worden afgevaardigden uit de ouderraad of bestuur uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Onderwerpen die besproken worden, zijn o.a. de schoolbegroting, het formatieplan, het school- en activiteitenplan en het zorgplan. Daarnaast wordt de agenda aangevuld met actuele punten die ook door ouders, leerkrachten, bestuur en ouderraad kunnen worden ingediend. De meeste onderwerpen die we bespreken, zijn opgenomen in het jaarplan.

Communicatie met de achterban

Regelmatig doet de MR via de nieuwsbrief van De Hoeksteen verslag van de activiteiten. Aan het einde van elk schooljaar brengt de MR een jaarverslag uit, waarin te lezen  is wat de MR in het afgelopen jaar heeft besproken en gedaan.

Contact

Voor vragen of suggesties kunt u mailen naar mr@hoeksteenbussum.nl.

In deze presentatie wordt nog eens uitgelegd wat de MR is en wat zij doen.