Observeren en toetsen

 

Op De Hoeksteen worden de ontwikkeling en leerresultaten van de leerlingen bepaald door hen te toetsen en te observeren.

 

Kleutergroepen

Tijdens de wenperiode van hun kind krijgen ouders een vragenlijst mee waarop de gegevens van de vroege ontwikkeling gemeld kunnen worden. Ouders en leerkracht hebben daarna een gesprek over de ontwikkeling van het kind.

Voor de kleuters hanteren we observatiesysteem KIJK, waarbij de ontwikkeling van de kinderen naast een algemene ontwikkelingslijn wordt gelegd. Aan het eind van groep 1 en halverwege groep 2 nemen we daarnaast twee Cito-toetsen voor kleuters af. Daarbij bekijken we aspecten van de taalontwikkeling en het omgaan met hoeveelheden.

 

Groepen 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 worden leerlingen intensief gevolgd in hun cognitieve ontwikkeling, met de nadruk op:

  • technisch lezen
  • rekenen
  • spelling
  • begrijpend lezen

De meeste lesmethoden toetsen na drie weken de lesstof die in de voorgaande weken is behandeld. Lesstof die dan nog niet zo goed zit, wordt in de week daarna extra aangeboden en geoefend.

Naast deze methodegebonden toetsen zijn er de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd. Hiermee volgen we de vorderingen per kind, en hoe die zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. Dit zijn de Cito-LVS-toetsen, die vanaf de keutergroepen één of twee keer per jaar worden afgenomen.