Observeren en toetsen

 

Op De Hoeksteen worden de ontwikkeling en leerresultaten van de leerlingen bepaald door hen te toetsen en te observeren.

 

Kleutergroepen

Tijdens de wenperiode van hun kind krijgen ouders een vragenlijst mee waarop de gegevens van de vroege ontwikkeling gemeld kunnen worden. Ouders en leerkracht hebben daarna een gesprek over de ontwikkeling van het kind.

Voor de kleuters hanteren we observatiesysteem Parnassys 0-7, waarbij de ontwikkeling van de kinderen naast een algemene ontwikkelingslijn wordt gelegd. 

Preventief taalonderzoek
Jonge kinderen maken in de eerste jaren van hun leven een grote ontwikkeling door in hun taalontwikkeling. Het goed verlopen van deze ontwikkeling is van groot belang voor hun verdere ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om in de kleuterperiode preventief te onderzoeken of deze ontwikkeling bij alle kinderen goed verloopt. Daarom bieden wij, i.s.m. SpreekTaal logopedisten, aan alle leerlingen kosteloos zo’n preventief onderzoek aan. Uiteraard wordt vooraf om uw toestemming gevraagd.
Het onderzoek vindt plaats aan het begin van groep 2. De leerkracht  geeft na overleg met ouders aan welke kinderen voor een individuele observatie in aanmerking komen. Deze observatie vindt tijdens schooltijd  plaats. Hierna volgt een advies van de logopedist. Indien verder onderzoek of behandeling wordt geadviseerd kunnen ouders dit zelf regelen. De zorgverzekering zal de kosten hiervoor dekken.

 

Groepen 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 worden leerlingen intensief gevolgd in hun cognitieve ontwikkeling, met de nadruk op:

  • technisch lezen
  • rekenen
  • spelling
  • begrijpend lezen

De meeste lesmethoden toetsen na drie weken de lesstof die in de voorgaande weken is behandeld. Lesstof die dan nog niet zo goed zit, wordt in de week daarna extra aangeboden en geoefend.

Naast deze methodegebonden toetsen zijn er de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd. Hiermee volgen we de vorderingen per kind, en hoe die zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. Dit zijn de Dia-LVS-toetsen, die vanaf groep 3 één of twee keer per jaar worden afgenomen.