Extra ondersteuning

 

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam van De Hoeksteen bestaat uit:

  • Twee Interne Begeleiders; Marianne van Oeffelt (groepen 1 t/m 4) en Elzemieke Rijnders (groepen 5 t/m 8)
  • Een Remedial Teacher; Marjolein slaghek 

De school blijft zich ontwikkelen in het kader van Passend Onderwijs aan alle kinderen.


Aanvullende ondersteuning binnen de school

Als we merken dat een kind niet voldoende heeft aan de ondersteuning van de leerkracht, vindt overleg met de Intern Begeleider (IB-er) plaats. Er wordt, vaak samen met de ouders, bekeken wat er nodig is om het kind te helpen bij het behalen van de leerdoelen.

Bij de extra ondersteuning kan de Remedial Teacher (RT-er) een rol spelen. De RT-er kan de leerstof op een andere manier aanbieden of intensief herhalen. Kinderen worden individueel of in kleine groepjes geholpen. Dit gebeurt meestal buiten de klas.

De kinderen die een uitdagender lesaanbod nodig hebben, krijgen van de leerkracht meer en andere activiteiten aangeboden. Indien een kind hier niet genoeg aan heeft, wordt in overleg met de IB-er bekeken of een kind kan deelnemen aan de Plusgroep. De Plusgroep komt één keer per week gedurende anderhalf uur bij elkaar.

 

Intern begeleiders

De Intern Begeleiders (IB-ers) helpen de leerkrachten bij het bepalen van het juiste onderwijsaanbod. Twee maal per jaar wordt naar aanleiding van de toetsen bekeken of de kinderen de leerstof voldoende oppikken met het aanbod dat ze krijgen. De IB-er en de leerkracht bespreken dan alle leerlingen.

Voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een vervolggesprek gevoerd. Vaak zijn de ouders en soms ook het kind bij dit gesprek aanwezig. Vanuit dit overleg worden afspraken over de extra ondersteuning gemaakt.
Als wordt vastgesteld dat er externe deskundigen bij de ondersteuning nodig zijn, zal de IB-er hiertoe, in overleg met de ouders, stappen ondernemen. In veel gevallen zal contact worden gezocht met het Samenwerkingsverband Unita. Via een Multi Disciplinair Overleg (MDO) wordt de vraag verder opgepakt.

 

Remedial Teaching

Voor de extra ondersteuning van leerlingen beschikt De Hoeksteen over een aantal uren Remedial Teaching (RT). De RT wordt gegeven door een leerkracht met aanvullende opleiding en ervaring.
Deze hulp sluit altijd aan bij de leerstof in de groep. Het kan gaan om extra uitleg of oefenen, maar ook om het herhalen van leerstof. In een enkel geval is er sprake van pre-teaching, waarbij de lesstof die in de klas behandeld gaat worden vast wordt doorgenomen.
De RT-sessies duren een half uur en vinden, meestal in een klein groepje, plaats buiten de klas.

Een kind komt voor RT in aanmerking als de hulp in de klas (en thuis) niet voldoende is om het groepsniveau bij te houden. De leerkracht overlegt met de IB-er of RT-hulp ingezet kan worden. Vervolgens wordt dit met de ouders besproken en ook wordt er afgesproken wat er thuis aan extra oefening gedaan kan worden.

De RT-er noteert de toegepaste ondersteuning in het dossier van de leerling. Na een aantal maanden wordt de hulp geëvalueerd om te bekijken of het resultaat goed is. Dan wordt bekeken of de hulp wordt doorgezet of bijgesteld.

 

De Plusgroep

Er zijn kinderen die naast het aanbod in de groep meer, uitdagender of ander lesaanbod nodig hebben. Voor deze kinderen organiseren we wekelijks de ‘Plusgroep’.

In de Plusgroep bieden we onderwerpen aan die niet gangbaar in de klas behandeld worden. Naast pittige reken- en wiskunde opgaven komen o.a. filosoferen/redeneren, ‘mindset’, ‘leren leren’ en ontdekkend leren aan bod.

De kinderen krijgen opdrachten waarbij ze met anderen kunnen puzzelen op vraagstukken. En opdrachten waarbij het niet zozeer gaat om het vinden van het goede antwoord, maar om doorvragen en het zoeken naar verschillende invalshoeken. Maar de kinderen leren bijvoorbeeld ook om door te zetten als het (ook voor deze groep) om moeilijke materie gaat.

Er zijn twee Plusgroepen: voor kinderen van de groepen 5 en 6 en voor kinderen van de groepen 7 en 8. De selectie voor deze groepen wordt gedaan door de leerkracht in samenwerking met de IB-er. Bij de selectie nemen we de volgende vragen als uitgangspunt:

  • Hoe manifesteert een kind zich in de groep? Voor welke onderwerpen heeft een kind belangstelling? Stelt een kind vragen die van hoog denkniveau getuigen? Is het meerwerk in de groep toereikend? Zo niet, wat is er dan nodig?
  • Hoe zijn de resultaten van een kind bij de reguliere vakken? Hierbij hoeft een kind niet allemaal A-scores te laten zien. Door observatie kan blijken dat een kind aan het ‘onderpresteren’ zou kunnen zijn.
  • Zijn er gegevens van het IQ beschikbaar of nodig? Deze vraag komt niet als eerste, maar kan soms van belang zijn om te bepalen wat een kind nodig heeft voor zijn/haar ontwikkeling.

Twee keer per jaar worden de groepen ingedeeld. Bij aanvang van het schooljaar en halverwege, rond de voorjaarsvakantie.
Als u vragen heeft over de Plusgroep, kunt u daarvoor bij de leerkracht van uw kind terecht.

 

Aanvullende ondersteuning buiten de school

Als de ondersteuning in de klas en op school niet voldoende is, vragen we hulp aan bijUnita, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

 

Hulp thuis

Als een kind extra ondersteuning krijgt, is het van belang dat er ook thuis wordt geoefend. Ouders en leerkrachten spreken dit samen met het kind door. Met name voor vakken waarbij regelmatig oefenen nodig is, is het thuis oefenen zeer belangrijk.