Ouderbijdragen


De overheid betaalt de basisvoorzieningen die nodig zijn om basisonderwijs mogelijk te maken. De Hoeksteen kiest voor kwaliteit en biedt extra voorzieningen. De extra's worden gefinancierd middels de vrijwillige ouderbijdrage. Wij leggen graag uit waarom dat zo is en waaraan de vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed.


Financiering door de overheid

Met de financiering door de overheid worden de basisvoorzieningen betaald: leerkrachten voor de groep, de leermiddelen en het gebouw. Hoeveel de school van het Rijk ontvangt hangt onder andere af van de gemiddelde groepsgrootte.


Kwaliteit en extra's

De Hoeksteen kiest voor kwaliteit en wil méér bieden dan het basisprogramma. Het budget dat onze school nu van de overheid krijgt, is niet toereikend om dat te financieren. De ouderbijdrage besteden we deels aan de aanvullingen op het onderwijsprogramma (vakleerkrachten voor muziek, gymnastiek en remedial teaching) en de bekostiging van het toezicht tijdens de lunchpauzes (continurooster).
Het andere deel van de ouderbijdrage is bestemd voor de bekostiging van de activiteiten van de ouderraad (het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de carnavalsviering, het schoolfeest/schoolreisje, de excursies en de bibliotheek op school).


Samenstelling en besteding van de ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 175,- per leerling. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Aanvullende bijdrage extra kwaliteit en Continurooster€ 135
Ouderraad€ 40 +
Totaal€ 175

Over de besteding van de ouderbijdrage legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de medezeggenschapsraad.


Regelgeving

De Wet op het Primair Onderwijs (art. 40) stelt dat van ouders een vrijwillige bijdrage mag worden gevraagd. Voor De Hoeksteen is de ouderbijdrage onmisbaar.


Vrijwilligheid

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zeer noodzakelijk. Indien betaling achterwege blijft, mag de school geen maatregelen nemen. Dat wil zeggen: de school mag leerlingen niet weigeren of van school sturen als ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door de ouderbijdrage. Niet betalen heeft wél gevolgen voor de instandhouding van de extra's en kwaliteit die onze school wil bieden.