Ouderbijdragen

Het bestuur van De Hoeksteen vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van
€ 100,- per leerling.

Besteding ouderbijdrage

Bij De Hoeksteen wordt de ouderbijdrage ingezet voor extra activiteiten, zoals: het financieren van toezicht tijdens de tussen-schoolse opvang, de circuslessen en de activiteiten van de ouderraad (oa het sinterklaasfeest, het schoolreisje en excursies).

De overheid financiert het reguliere en verplichte onderwijsprogramma. De financiering is momenteel toereikend om dit programma goed uit te voeren.

Samenstelling en besteding van de ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage
€ 100,- per leerling. Dit bedrag wordt verdeeld over de kosten die gemaakt worden voor de Ouderraad-activiteiten en de tussen-schoolse opvang (TSO).
Over de besteding van de ouderbijdrage legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de MR (medezeggenschapsraad).

Regelgeving

De Wet op het Primair Onderwijs (art. 40) stelt dat van ouders een vrijwillige bijdrage mag worden gevraagd.

Vrijwilligheid

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zeer noodzakelijk. Indien betaling achterwege blijft, mag de school geen maatregelen nemen. Dat wil zeggen: de school mag leerlingen niet weigeren of van school sturen als ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door de ouderbijdrage.