Ouderbijdragen

 

Basis en extra kwaliteit

De overheid betaalt de basisvoorzieningen die nodig zijn om basisonderwijs mogelijk te maken. De Hoeksteen kiest voor kwaliteit en biedt extra voorzieningen en extra curriculaire activiteiten. Deze extra's worden gefinancierd middels de vrijwillige ouderbijdrage. 

De ouderbijdrage besteden we deels aan de aanvullingen op het onderwijsprogramma en de bekostiging van het toezicht tijdens de lunchpauzes (continurooster). Het andere deel van de ouderbijdrage is bestemd voor de bekostiging van de activiteiten van de ouderraad (het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de carnavalsviering, het schoolfeest/schoolreisje, de excursies en de bibliotheek op school).

 

Samenstelling en besteding van de ouderbijdrage

De afgelopen schooljaren bedroeg de vrijwillige ouderbijdrage € 175,- per leerling. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Aanvullende bijdrage extra kwaliteit en Continurooster

€ 135,-

Ouderraad

€ 40,- 

Totaal

€ 175,-

Over de besteding van de ouderbijdrage legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de medezeggenschapsraad. 

 

Regelgeving

De Wet op het Primair Onderwijs (art. 40) stelt dat van ouders een vrijwillige bijdrage mag worden gevraagd. 

 

Vrijwilligheid

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel belangrijk. Indien betaling achterwege blijft, mag de school geen maatregelen nemen. Dat wil zeggen: de school mag leerlingen niet uitsluiten van activiteiten of van school sturen als ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door de ouderbijdrage.