Ouderbijdragen

De directie van De Hoeksteen vraagt een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 125,- per leerling.

Besteding ouderbijdrage

Bij de Hoeksteen wordt de ouderbijdrage ingezet voor extra activiteiten zoals het toezicht tijdens de tussenschoolse opvang en alle activiteiten van de Ouderraad (zoals het sinterklaasfeest, het schoolreisje en de excursies). De overheid financiert het reguliere en verplichte onderwijsprogramma. 

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en besteding van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De  besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks opgenomen in de begroting en verantwoord in de jaarrekening.

Regelgeving

De Wet op het Primair Onderwijs (art. 40) stelt dat van ouders een vrijwillige bijdrage mag worden gevraagd. Indien betaling achterwege blijft, mag de school geen maatregelen nemen. Dat wil zeggen: de school mag leerlingen niet weigeren of van school sturen als ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door de ouderbijdrage.