Uitstroom naar voortgezet onderwijs


Het onderwijs op De Hoeksteen is erop gericht de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en maximale ontplooiingskansen te bieden. Daarbij hoort ook een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs en het geven van een juist schooladvies. Bij de totstandkoming van het advies zijn meerdere teamleden betrokken, zoals de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. Zij kijken, behalve naar aanleg en cognitieve vaardigheden, ook naar inzet, concentratievermogen, doorzettingsvermogen en discipline van de kinderen.

 

Traject schooladvies

De verantwoordelijkheid voor de keuze van de school voor voortgezet onderwijs ligt bij de ouders. Een traject van overleg tussen ouders en school ondersteunt deze keuze. Dit traject begint in juni groep 7 met een eerste voorlopig advies van de leerkrachten en het definitieve adviesgesprek vindt plaats in januari-februari groep 8. Dit gebeurt vóór de afname van de Dia-Eindtoets, om de onafhankelijkheid van het advies te benadrukken. Met het schooladvies kunnen de ouders in februari-maart hun kind aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs.

U vindt het volledige overzicht van het traject onderaan deze pagina.

 

Dia-Eindtoets

De Dia-Eindtoets wordt in april afgenomen. De uitslag van de Dia-score wordt in de maand mei meegegeven aan de ouders en doorgestuurd naar de school voor voortgezet onderwijs waarvoor hun kind gekozen heeft.

 

Bindend advies

Het voortgezet onderwijs moet het schooladvies aanvaarden, het is een bindend advies. Indien de Dia-uitslag aanmerkelijk hoger is dan het advies kan school het advies eventueel bijstellen.

 

Kwaliteit adviezen

Jaarlijks hebben wij overleg met betrokken scholen over een aantal zaken, waaronder de voortgang van leerlingen van De Hoeksteen en de juistheid en kwaliteit van onze adviezen.

 

Traject schoolverlaters PO-VO

In onderstaand overzicht staat het traject van overleg tussen de school en de ouders met betrekking tot het schooladvies. De oranje vakjes tonen de voorbereidingen van de leerkrachten en de blauwe vakjes tonen de momenten waarbij de ouders betrokken zijn.

 

Maand

Actie

Betrokkenen

Midden juni

Eerste advies, op basis van gegevens groep 7, wordt voorbesproken met leerkrachten groep 8 en directeur

 • Leerkrachten groep 7 en 8
 • IB-er

Eind juni

Eerste voorlopig advies aan ouders en leerlingen van groep 7

 • Leerkrachten groep 7 en 8
 • IB-er, indien nodig
 • Ouders en hun zoon/dochter

Half november

Overleg voorlopig advies n.a.v. resultaten

 • Leerkrachten groep 7 en 8
 • IB-er

3e week november

Afstemmingsgesprekken ouders groep 8 en school

 • Leerkrachten groep 8
 • Ouders en hun zoon/dochter

2e helft januari

Overleg definitief schooladvies

 • Leerkrachten groep 8
 • Directeur
 • IB-er

Eind januari, begin februari

Adviesgesprekken, definitief en bindend schooladvies

 • Leerkrachten
 • Ouders en hun zoon/dochter

Januari – februari

Bezoeken open dagen

 • Ouders en hun zoon/dochter

Maart

Inschrijven bij scholen

 • Ouders

Maart

Invullen aanmeldingsformulieren

 • Leerkrachten
 • IB-er

Maart- April

Afstemming / overdracht aanname VO scholen

 • Leerkrachten
 • VO-scholen
 • IB-er

April

Definitieve plaatsing

 • Leerkrachten
 • Ouders

September

Terugkoppeling door VO-scholen over functioneren leerling in hun school

 • VO-scholen
 • Leerkrachten groep 8