Omgaan met elkaar

 

Een school is niet alleen een plaats waar kennis en vaardigheden worden geleerd, maar ook een sociale gemeenschap, waar kinderen en volwassenen met elkaar samenwerken. Wij willen dat kinderen oefenen in het samen spelen, werken en leren. Dit doen wij door de kinderen gezamenlijke reken- of taalopdrachten te laten uitwerken, maar ook door een presentatie, toneelstukje of creatief werk uit te laten voeren.

Op De Hoeksteen besteden we expliciete aandacht aan sociale omgang. Voor de groepen 1 tot en met 5 doen we dat met de Kanjertraining en voor de groepen 6, 7 en 8 met de Gelukskoffer.

 

Kanjertraining

In de groepen 1 t/m 5 worden regelmatig lessen uit de Kanjertraining gegeven. Hiermee leren de kinderen het onderscheid tussen gewenst en ongewenst gedrag. Door middel van speelse oefeningen passen ze de kennis toe in de praktijk. Door de typering met de 'petten' kan goed worden gereflecteerd op situaties die zich in de praktijk voordoen.

 

Gelukskoffer

In de groepen 6,7 en 8 worden lessen van de Gelukskoffer gegeven. Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwd lesprogramma voor de basisschool. In een aantal 'Gelukslessen' met verschillende thema’s werken de kinderen aan een positief zelfbeeld. De gedachte erachter is simpel: kinderen die zelfvertrouwen hebben, staan steviger in hun schoenen. Ze hebben een positiever beeld van zichzelf en van de wereld om hen heen. Het programma is een waardevolle aanvulling op de Kanjertraining.

 

Bespreekbaar maken van gedrag

Sommige gebeurtenissen op school zijn aanleiding om met de kinderen te praten. Te ruig gedrag, in woord en daad, staan we niet toe. Ook pestgedrag wordt niet toegestaan. Dit soort zaken bespreken we met de kinderen. Soms met de hele klas, soms in kleine groepjes of met individuele kinderen. Mochten deze zaken zich hardnekkig voordoen, dan betrekken we de ouders erbij. Vaak vindt te ruig gedrag of pestgedrag ook in de thuissituatie of in de buurt plaats. Dan is gezamenlijk bijsturen van het kind of de groep noodzakelijk om het gewenste resultaat te krijgen.

 

Beleid tegen pesten

De afspraken die we op onze school hebben gemaakt om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken staan genoteerd in het Pestprotocol.