Verlof aanvragen

Jaarlijks stellen wij een vakantierooster vast, waarin zowel de landelijke vakanties als onze eigen vrije dagen zijn opgenomen. Wij gaan er vanuit dat ouders hun vakantie zoveel mogelijk in deze vrije dagen plannen. Het kan gebeuren dat wegens ‘gewichtige redenen’ verlof buiten de vakanties moet worden aangevraagd.

Deze redenen kunnen zijn:

  • Een van de ouders heeft een beroep waarbij geen vakantie verleend kan worden tijdens de schoolvakanties.
  • Familie-aangelegenheden als bruiloft, overlijden, jubilea.
    (zie hierde specificaties) 

Dit verlof kan voor max. 10 schooldagen worden aangevraagd bij de directie van de school en bij meer dan 10 dagen aan de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG te Bussum. Deze is telefonisch te bereiken op tel.nr. 035-6926620.

In alle gevallen dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden. Het verzoek moet onderbouwd worden met een reden waaruit blijkt dat vrijstelling beslist noodzakelijk is. Voor de eerste veertien schooldagen na de grote vakantie wordt geen toestemming verleend.
Het aanvraagformulier kunt u ophalen bij de directeur of adjunct-directeur.