Verlof aanvragen

Bij het aanvragen van verlof volgen alle scholen de wet- en regelgeving van Bureau Leerplicht. 

Jaarlijks stellen wij een vakantierooster vast, waarin zowel de landelijke vakanties als onze eigen lesvrije dagen (zoals studiedagen) zijn opgenomen. Wij gaan er vanuit dat ouders hun vakantie in deze vrije dagen plannen. Het kan gebeuren dat wegens ‘gewichtige redenen’ en bij hoge uitzondering vakantieverlof buiten de vakanties moet worden aangevraagd. Dit is alleen mogelijk als één van de ouders een beroep heeft waarbij het aantoonbaar niet mogelijk is om in één van de reguliere vakanties twee weken aaneengesloten vakantie op te nemen. Dit verlof dient, samen met de werkgevers- of zelfstandigeverklaring, uiterlijk acht weken voor aanvang bij de directie aangevraagd te worden. 

Naast vakantieverlof zijn er ook andere redenen voor het aanvragen van verlof, zoals familie-aangelegenheden als bruiloft, overlijden, jubilea. (zie hier de specificaties) 

Hoewel deze regels voor kinderen die vier jaar zijn nog niet gelden, vinden wij het onderwijs in de kleutergroepen ook voor deze leerlingen belangrijk. Indien mogelijk vragen we u ook voor hen de vakanties in de schoolvakanties te plannen of even met de leerkracht te overleggen indien dit echt niet anders kan. 

In alle gevallen dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend middels het verlofformulier dat hieronder kan worden gedownload of bij de administratie kan worden verkregen. Het verzoek moet onderbouwd worden met de reden waaruit blijkt dat vrijstelling beslist noodzakelijk is. Voor de eerste veertien schooldagen na de zomervakantie mag wettelijk gezien geen toestemming worden verleend.

Een verlof voor maximaal tien schooldagen binnen de bovengenoemde redenen kan worden aangevraagd bij de directie van de school. Betreft het een verzoek van meer dan tien schooldagen, dan moet dat worden aangevraagd bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG te Bussum, tel.nr. 035-6926620.