Wat leren we ?

 

Alle methoden die wij op De Hoeksteen hanteren, voldoen aan de door de overheid geformuleerde kerndoelen. De basisvaardigheden vormen het kernonderdeel van het onderwijs. Het gaat om lezen, taal, schrijven, en rekenen. Er wordt veel lestijd aan deze vakken besteed, zeker in de groepen 3 en 4. Vanaf groep 5 is de lees- en schrijfvaardigheid inmiddels zo groot, dat aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuur & techniek meer tijd en aandacht krijgen. Naast taal en rekenen is ook burgerschap aan de basisvaardigheden toegevoegd. 


Basisvakken

Lezen

In de kleuterklassen besteden we spelenderwijs al veel aandacht aan letters en lezen. Kleuters bezitten vaak al enige letterkennis voordat zij starten in groep 3.
Het echte leesonderwijs start in groep 3. Rond de kerstvakantie beheersen de meeste kinderen in groep 3 de letters, en kunnen ze woordjes lezen. Aan het einde van groep 3 zijn dat eenvoudige teksten en zelfs boekjes.

Methode: Veilig leren lezen


Vlot, vloeiend en verdiepend lezen

Vanaf groep 4 wordt de leesvaardigheid sterk uitgebreid. Veel lezen is voor kinderen van groot belang, net als het plezier in lezen, op school en thuis. Kinderen begrijpen steeds beter wat ze lezen. Naast het technische lezen wordt de aandacht van de kinderen in toenemende mate gericht op de inhoud. Natuurlijk komt het lezen ook in veel andere (school)situaties voor. Het leesonderwijs is onderdeel van onze schoolontwikkeling. Naast de methode Nieuwsbegrip werken we steeds meer met 'rijke teksten' waardoor het nadenken echt gestimuleerd en het het leersplezier verhoogd wordt.

Methode vlot en vloeiend lezen in groepen 4 en 5: Estafette
Begrijpend en verdiepend lezen: Nieuwsbegrip en 'rijke teksten'

 

Taal

In onze kleutergroepen hebben we veel aandacht voor taalontwikkeling. Woordenschat en zinsbouw worden sterk verbeterd. Die ontwikkeling zet zich voort in de hogere groepen. Naast de noodzakelijke aandacht voor grammatica en spelling hechten we ook veel belang aan het communicatieve aspect van taal zoals spreken, luisteren en teksten schrijven.
De verwerkingsopdrachten van taal worden deels op de Chromebooks met Snappet gedaan en deels schriftelijk. Met name de schrijf- en creatieve taalopdrachten lenen zich goed voor schriftelijke verwerking.

Methode: Taalactief

 

Rekenen

In het dagelijks leven doen zich tal van situaties voor waarbij getallen en cijfers een belangrijke rol spelen. Vanuit deze situaties leren de kinderen het rekenen. Basisvaardigheden die ze leren zijn: getalbegrip, tellen, optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Daarnaast is er aandacht voor inzicht in ruimte (meten en wegen), tijd (klokkijken) en rekenen met geld.
De verwerking van de rekenopdrachten wordt grotendeels op de Chromebooks met Snappet gedaan.

Methode: Wereld in Getallen

 

Schrijven

Hoewel we op onze school veel werken met Chromebooks, blijft het schrijfonderwijs van groot belang. Het doel van het schrijfonderwijs is de kinderen op een ontspannen manier hun eigen handschrift te laten ontwikkelen. Vanaf groep 3 leren de kinderen methodisch de letters en verbindingen aan. Er is aandacht voor de vorm van de letters, maar ook voor de schrijfhouding en penhantering. In de bovenbouw krijgen de kinderen gelegenheid hun persoonlijke handschrift te ontwikkelen.

Methode: Pennenstreken

 

Boekbesprekingen, werkstukken en spreekbeurten

Binnen de taalontwikkeling krijgen kinderen de kans hun vaardigheden te gebruiken en te laten zien. Dit doen we door middel van boekbesprekingen (vanaf de kleuterklas), spreekbeurten (vanaf groep 5) en werkstukken (vanaf groep 6). De eisen die aan de opdrachten worden gesteld, worden in de loop der jaren verhoogd, zodat de kinderen toegroeien naar een niveau dat aansluit op dat van het voortgezet onderwijs.

Met behulp van dehandleidingenkunt u desgewenst uw kind gericht helpen bij deze onderdelen.

 

De wereld om ons heen

De wereldoriëntatievakken bieden we in de groepen 1 en 2 zoveel mogelijk aan in projecten waarin plaats, tijd en natuur met elkaar verweven zijn. Deze kinderen hebben nog onvoldoende plaats- en tijdsbesef om de vakken aardrijkskunde en geschiedenis met succes te volgen.

De groepen 3 en 4 werken met een eigen wereldoriëntatiepakket behorend bij de Blink, het zogenaamde Leer-doeboek.

Vanaf groep 5 krijgen aardrijkskunde en geschiedenis en natuur & techniek een eigen plaats. De kinderen leren over het eigen land en de eigen geschiedenis. Ook kennis van en begrip voor andere volkeren en culturen komen aan bod. De kinderen leren bij het vak techniek over de werking van apparaten en de grote rol die techniek speelt in onze hedendaagse maatschappij.

 

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde gaat over het leren kijken naar en begrijpen van de wereld om ons heen. Een vervolgdoel is het leren waarderen van die wereld. Ook gaat het bij aardrijkskunde om ruimtelijke aspecten. 
Halverwege groep 5 wordt gestart met topografie. Groep 5 en 6 richt zich op Nederland, groep 7 op Europa en groep 8 op de wereld.
De animaties, filmpjes en links naar diverse bronnen zorgen voor een mooie verdieping van de lessen. Verder kunnen de kinderen hun topografie oefenen op de computer, thuis en op school.

Methode: Blink

 

Geschiedenis

In het vak geschiedenis staat de samenhang tussen de interpretatie van het verleden, het begrijpen van het heden en het perspectief op de toekomst centraal. Onze methode laat kinderen ervaren dat zij zelf ook geschiedenis zijn en maken en wekt de nieuwsgierigheid van kinderen naar hoe het ‘toen’ was. In onze methode wordt de samenhang met de andere vakken gezocht, waardoor de kinderen eind groep 8 een brede en stevige basis hebben. 

Methode: Blink

 

Natuuronderwijs en techniek

Bij natuuronderwijs en techniek behandelen we zowel onderwerpen die betrekking hebben op de natuur en het milieu als op techniek. We proberen vanuit concrete ervaringen te komen tot begripsontwikkeling. Na een centrale start gaan de kinderen aan de slag met een samenwerkingsopdracht waarbij het onderzoek de basis van de opdracht vormt. 

Methode: Blink

 

Burgerschap
Burgerschap gaat over het samen leven in onze maatschappij. Scholen hebben de wettelijke opdracht de kinderen kennis, vaardigheden en een goede attitude bij te brengen van de democratische waarden, solidariteit en diversiteit, digitale samenleving en duurzaamheid. De school is ook de plaats waar kinderen deze vaardigheden kunnen oefenen. Als basis maken wij gebruik van de lessen in de methode Blink, aangevuld met projecten of activiteiten. 
 
Methode: Blink en aanvullende activiteiten. 
 

 

Overige vakken

 

Creatieve vakken en culturele vorming

Een evenwichtig onderwijsaanbod omvat ook de creatieve vakken. Hierbij zijn kinderen vormend bezig en leren ze technieken om zich op een creatieve manier te uiten. Voor een deel van deze vakken hebben wij vakleerkrachten in dienst. Daarnaast laten we de kinderen kennismaken met cultuur in de eigen woonomgeving. We bezoeken een theatervoorstelling of het filmhuis, een museum, Beeld en Geluid of het Muiderslot.

 • Tekenen en handvaardigheid
  Tekenen en handvaardigheid komen wekelijks aan bod. De leerkrachten geven deze vakken grotendeels zelf.
  Methode: Laat maar leren
   
 • Muziek
  De leerlingen van alle groepen krijgen wekelijks een half uur les van onze vakleerkracht muziek. Daarnaast wordt door de leerkrachten zelf aandacht aan muziek gegeven, vaak door het zingen van liedjes.
  Methode: leerlijn van onze vakdocent
   
 • Drama
  Drama is een regelmatig terugkerend onderdeel in de groepen. Zowel kinderen als leerkrachten genieten van deze lesmomenten. De methode zorgt voor inspiratie. Regelmatig hebben we een presentatieochtend, waar geleerde vaardigheden volop ingezet kunnen worden.
  Methode: eigen lessen

 

Bewegingsonderwijs

Voor een goede ontwikkeling, zowel fysiek als mentaal, is beweging noodzakelijk. Daarnaast heeft bewegingsonderwijs ook een sociaal vormend karakter. De Hoeksteen beschikt over twee vakleerkrachten die helpen bij de invulling van de gymnastieklessen.

Bij de kleuters staat beweging elk dagdeel op het programma. Dit gebeurt op het schoolplein of in de eigen, inpandige gymzaal. Alle groepen krijgen, naast het dagelijkse buitenspel in de pauzes, twee keer per week gymnastiek van de vakleerkracht. 

 

Engels

De kinderen in alle groepen hebben Engelse les. In de groepen 1 t/m 4 zijn dit incidentele activiteiten waarbij het doe is dat de kinderen basale Engelse woorden en zinnen horen en in zich opnemen. In de groepen 5 t/m 8 wordt dit uitgebreid; spreken en begrijpen van de Engelse taal komt volop aanbod. Naast de lessen via het digibord wordt er vanaf groep 5 ook in een werkboekje gewerkt.

Methode: Take it easy

 

Verkeer

In alle groepen besteden we aandacht aan de theorie en praktijk van het verkeer. In de lagere groepen ligt de nadruk op veiligheid en het verkeersgedrag als voetganger. In de hogere groepen leren de kinderen hoe ze zich op de fiets veilig door het verkeer kunnen bewegen.
In groep 7 nemen de kinderen deel aan het verkeersexamen, dat een theorie- en een praktijkdeel kent. De geslaagden krijgen hiervoor het verkeersdiploma.

Methode: Let's go! 

 

Catechese

De Hoeksteen is een school op katholieke grondslag. Dit betekent we binnen de katholieke geloofsgemeenschap staan en de Bijbel als inspiratiebron hanteren. Het geloof staat echter in nauwe verbinding met de werkelijkheid om ons heen.

De werkelijkheid vormt daarom het aanknopingspunt voor de catechese, die dagelijks gegeven wordt. De ervaringen van de kinderen staan hierbij voorop. Themagesprekken, liedjes, (Bijbel)verhalen en gebeden komen aan bod, evenals kennismaking met gewoonten en gebruiken van andere volken en religies.

Op gezette tijden hebben we vieringen. Deze worden voorbereid door de Catechese-commissie, waarin, naast ouders en leerkrachten, ook de pastor van de Mariakerk een aandeel levert. Eenmaal per jaar, op Witte donderdag, gaan we naar de Mariakerk.

Methode: Trefwoord