Klachtenregeling.

Voor veruit de meeste klachten kunnen leerlingen en ouders terecht bij de groepsleerkracht. Wanneer het niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan er overleg plaatsvinden met de bouwcoördinator of de schoolleiding.

Een volgende stap is contact zoeken met de contactpersoon. In goed overleg wordt er bekeken wat er kan worden gedaan of wie er eventueel kan worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.
Onze contactpersoon is Marianne Kepper, m.kepper@hoeksteenbussum.nl

Als het probleem nog niet naar tevredenheid is opgelost, kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.
Onze externe vertrouwenspersoon is Liesbeth Rutgers,  tel. 035-691717, liesbethrutgers37@gmail.com

Als u er desondanks met de school niet uitkomt kunt u contact opnemen met delandelijke klachtencommissie Katholiek Onderwijs.
Het adres is: Secretariaat van de klachtencommissies voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag,
tel.nr.070-3925508, website www.geschillencies-klachtencies.nl

Ook is er een mogelijkheid om contact op te nemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs, tel.nr. 0900-1113111 (klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld) Meer informatie via: www.onderwijsinspectie.nl

Onze klachtentregeling vindt u hier

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het grootste deel van de kinderen in Nederland groeit op in een veilige thuissituatie. Helaas geldt dit niet voor alle kinderen. Voor iedereen die met kinderen werkt is er een meldcode. Dit is een stappenplan waarin staat hoe een beroepskracht moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook onze school heeft een meldcode die voor al haar medewerkers geldt.

Als een leerkracht een ernstig vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld heeft, dan worden volgens de Meldcode de volgende stappen gezet:

  • stap 1: het in kaart brengen van de verschillende signalen.;
  • stap 2: overleg met de Intern Begeleidster en/of directeur. En zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld;
  • stap 3: gesprek met de ouders;
  • stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling;
  • stap 5: de school neemt een besluit: Hulp organiseren in overleg met de ouders of melden bij de geëigende instantie.

Voor het Hoeksteen protocol meldcode klik hier.
Voor het landelijke afwegingskader klik hier.